Daniel Hanzlík

Collaborative fuse-media installation
Art Space 1999, Hong Kong, 2024

image/img0473.jpg

společná výstava v 8 Gallery, 2024

image/img0472.jpg

Četba vlny, 2023

image/img0464.jpg

Autorská výstava v galerii Sokolská 26, Ostrava

Kurátor výstavy: Jan Kudrna

image/img0465.jpg

Excel, 2023

image/img0463.jpg

výstava rezidentů Pragovky

EPO1, 2023

EPO1 - Centre for Contemporary Art

image/img0003.gif

Slavnostní zahájení výstav

Volume – akustická dimenze současného sochařství
Power Post Station – konverze energie ve vizuálním umění současnosti

kurátoři: Marcel Fišer, Daniela Kramerová, Jan Kudrna

Opening ceremony of the exhibitions

Volume - the acoustic dimension of contemporary Sculpture
Power Post Station - energy conversion in visual contemporary art

curators: Marcel Fišer, Daniela Kramerová, Jan Kudrna

NFT

image/img0459.jpg

výstava digitálních uměleckých děl

Křest a aukce knihy Rezavá ústa / Magická dekáda Pragovka 2011-2021

image/img0436.jpg

Dne 17.3. 2022 od 17.hod se v prostorách Pragovka Gallery uskuteční křest knihy Rezavá ústa / Magická dekáda Pragovka 2011–2021 vydané k deseti letům od vzniku ateliérů na Pragovce a speciální dražba pěti kusů s originály Karímy Al-Mukhtarové, Daniela Hanzlíka, Matěje Hrbka, Tadeáše Kotrby a Alessandry Svátek.

Narušená rovnováha, 2021 - 2022

image/img0423.jpg

Dům umění Ústí nad Labem zahajuje svůj program v rekonstruovaných prostorách skupinovým výstavním projektem nazvaným NARUŠENÁ ROVNOVÁHA REVISITED. Jeho koncepce vyrůstá ze vzájemného dialogu historických děl, která byla v roce 1993 prezentována tehdy se etablujícím okruhem ústeckých autorek a autorů na dvou vydáních výstavy NARUŠENÁ ROVNOVÁHA v Obecním domě v Praze a v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, a zcela nových projektů mladších umělkyň a umělců narozených v perimetru osmdesátých let dvacátého století, kteří především v době svých vysokoškolských studií měli možnost poznat atmosféru Ústí nad Labem a tento prožitek je nasměroval k rozvoji jejich autentických tvůrčích postojů.

Kurátor výstavy: Michal Koleček

Second Tongue, 2021 - 2022

image/img0422.jpg

Mezipaměť, 2021

image/img0420.jpg

Mezinárodní česko-německý projekt je postaven na vzájemné prostupnosti tradičních a nových médií, které se výrazově přibližují, neboť tím, že sdílejí určité společenské podmínky a myšlenkové principy, generují zároveň příbuznou auru výpovědi.

Kurátor: Petr Vaňous

© Galerie Rudolfinum, foto Jan Slavík

image/img0419.jpg

Ve světle geometrie, 2021

image/img0421.jpg

Vztah mezi díly Jiřího Matějů a Daniela Hanzlíka akcentuje souvztažnost mezi světlem a jeho šířením v malbě. Ačkoli je vztah obou autorů blízký v osobní rovině, autorské přístupy ke světlu a jeho vlastnostem jsou výrazně odlišné.

Dvojice, 2021

image/img0416.jpg

Výstavní cyklus v kostele sv. Maří Magdaleny se svým kurátorským pojetím řadí mezi dnes již etablovanou formu výstavní strategie, která umožňuje prezentaci současného umění v historických prostředích, nejčastěji právě sakrálním, které zejména na severu Čech napomáhá k rehabilitaci a znovu oživění zdejšího kulturního dědictví stiženého letitou devastací a nezájmem.

kurátor: Karel Konopka

image/img0415.jpg
image/img0417.jpg
image/img0418.jpg

Kiblix, 2021

image/img0005.png

Po několika měsících online akcí se KIBLIX 2020-2021 přesouvá do fyzického prostoru největšího nezávislého výstavního prostoru současného umění ve Slovinsku, KIBLA PORTAL v Mariboru. Pro letošní ročník festivalu si kurátorský tým ve složení Živa Kleindienst, Tadej Vindiš, Peter Tomaž Dobrila a Aleksandra Kostič klade otázku, jaké jsou dnešní virtuální světy? Mezinárodní skupinová výstava prezentuje kritický pohled na současný virtuální prostor prostřednictvím řady inovativních uměleckých výzkumných projektů v oblasti nejnovějších technologií virtuální, rozšířené a hybridní reality.

After several months of online events, KIBLIX 2020–2021 is shifting to the physical space of the largest independent exhibition space of contemporary art in Slovenia, KIBLA PORTAL in Maribor. For this year’s festival edition, the curatorial team consisting of Živa Kleindienst, Tadej Vindiš, Peter Tomaž Dobrila, and Aleksandra Kostič, is asking what are the virtual worlds now? The international group exhibition presents a critical overview of contemporary virtual spaces through a series of innovative art research projects in the field of the latest virtual, augmented, and mixed reality technologies.

Ko-laborace, 2021

image/img0414.jpg

Zatímco v angličtině jde o standardní označení spolupráce, v češtině název vykazuje rozporuplný význam, který pociťujeme negativně. Konotace názvu je subversivní sama „o sobě“. Díky tomu umožňuje vztáhnout se k tématu „spolupráce“ mnohoznačně. Vzniká tak prostor pro prezentaci rozmanitosti a nesourodosti autorských přístupů zúčastněných rezidentů Kolbenky, které nemusí být vždy ve vzájemném souladu.

Kurátor: Petr Vaňous

Kontinuální přechody, 2020 - 2021

image/img0388.jpg

Název výstavy odkazuje na změny v procesech, které jsou pospojovány v kontinuální přechody. Zvukové a obrazové signály, které změny doprovází, nefigurují izolovaně, ale působí ve vzájemné součinnosti. Dynamika se projevuje v různých škálách intenzit. Od pozvolného tempa, jehož průběh nemusíme postřehnout, až po překotné změny, alarmující a aktivující naše vědomí. Tyto rytmy jsou součástí přirozeného prostředí, projevem řádu přírody, kterým se řídíme a vzájemně jsme propojení.

Kurátor: Milan Mikuláštík

image/img0398.jpg
image/img0399.jpg

Josef Svoboda - scénograf, 2020 - 2021

image/img0391.jpg

Výstava, připravená ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Josef Svoboda – scénograf, obsáhne v chronologickém přehledu sled Svobodových divadelních realizací, které doprovodí výběr z autorova obsáhlého archivu – kresby, studie a makety. V samostatných výstavních celcích přiblíží expozice klíčová témata Svobodovy scénografické tvorby: práci se světlem, se zrcadly, fenomén schodiště, nebo ve své době jedinečné novátorské využití moderních technologií. Multimediální expozice, jejímiž autory jsou Daniel Hanzlík a Pavel Mrkus, kongeniálně tlumočí Svobodovu vizi živého a magického divadelního prostoru jako silný vizuální a emocionální zážitek.

Autoři architektonického řešení: Daniel Hanzlík a Pavel Mrkus
Kurátorský tým: Jakub Hejna, Martin Ondruš
Manažer a produkční výstavy: Karina Kubišová

11. 10. 2020 – 31. 1. 2021
Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora

This exhibition, which has been put together in collaboration with the “Josef Svoboda – Scenographer” non-profit organization, takes a chronological look at Svoboda’s work for theatre, accompanied by selections from his extensive archive of drawings, studies, and models. The exhibition’s sections look at various important aspects of Svoboda’s scenographic methods: his work with light or mirrors, the phenomenon of stairs, or his innovative and pioneering use of modern technologies. The multimedia exhibition by artists Daniel Hanzlík a Pavel Mrkus, perfectly presents Svoboda’s vision of living and magical theatre space as a strong visual and emotional experience.

The exhibition has been organised by Josef Svoboda o.p.s. and the Gallery of the Central Bohemian Region (GASK)

image/img0392.jpg
image/img0393.jpg
image/img0394.jpg
image/img0395.jpg
image/img0396.jpg
image/img0397.jpg

Vize obrazu, 2020

image/img0390.jpg

Výstava Vize obrazu přibližuje perspektivu vnímání uměleckého díla a odkazuje k nezbytné aktivizaci vlastní mysli, kdy se z pouhého dívání se na zobrazované (angl. „image“), stává viděné.
Výstava otevírá divákovi pohled na dva specifické tvůrčí přístupy v současném umění a neklade si za cíl představit celou škálu možností, naopak staví na jednoduchém principu jejich vzájemné rozlišnosti a osobní kurátorské zkušenosti ze zahraničních stáží (v letech 2017-2019). Představuje abstraktní tvorbu (Elisa Muliere, Małgorzata Szymankiewicz, Aniela Wesoły) typickou svou nepředmětností, poetikou poetikou i využitím výrazových prostředků barev, linií a struktur, a konceptuální umění (Daniel Hanzlík, Kitso Lynn Lelliott, Brian Wekesa) pracující s obrazovým symbolem jako nositelem myšlenky a věnující se různým kulturně-společenským tématům.

Kurátorka: Adéla Machová

Exhibition project introduces artwork of contemporary artists dealing with visual codes and symbolics using it as an element of imaginative story. Technology of paging is blurring,vision of simple description of a form or ideal future state is disappearing. Six selected art projects use abstraction, minimalism or conceptual tendencies to reflect not only the environment of its origin, but also cultural identification which directly or indirectly affects its authors themselves.

Curator: Adéla Machová (Czech Republic)

Spectrum, 2020

image/img0389.jpg

SPECTRUM je velká kniha o současnosti mladé malby v ČR. O její pestrosti, energii a výpovědních hodnotách. Unikátní kurátorský výběr pětačtyřiceti autorek a autorů narozených v 70. a 80. letech v Československu. SPECTRUM je nezávislý knižní projekt, který vznikal v průběhu několika let. Svým názvem odkazuje na samotné malířské médium i směrem k názorové pluralitě a rozmanitosti naší současné malířské scény.

Koncepce knihy, editor: Petr Vaňous
Texty: Václav Hájek, Jan Kudrna, Barbora Ropková, Petr Vaňous
Index autorů: Jan Kudrna, Barbora Ropková, Petr Vaňous
Redakce: Eva Hrubá

Vydal BiggBoss v Praze roku 2020

Na okrajích intervalů, 2020

image/img0382.jpg

Broumovská výstava Na okrajích intervalů je přepracovanou a rozvinutou variantou projektu Výchozí nastavení, který autor představil na přelomu let 2019–20 v pražské 8gallery. Projekt kombinující mediální světy závěsného a digitálního obrazu je nyní přepracován do instalace site-specific. Ve větším prostoru galerie autor vytipoval 6 míst pro situování 6 videí. Performativní akce zaznamenané na videu znovu nasnímal na těchto konkrétních místech. Proměnil tak prostor galerie na dočasnou laboratoř, v které jsou posléze prezentovány výstupy z experimentu. Skupinu videí, která vytváří specifické prostředí, konfrontuje autor se souborem závěsných obrazů vycházejících z algoritmů počítače a prostorových schémat. Tématizováno je tu lidské vnímání na základě komplementarity dvou základních principů – řádu a chaosu jako vztahu mezi principem konstruovaného poznávání a odhalováním dosud neznámého.

Kurátor: Petr Vaňous

11. 5. - 12. 7. 2020

image/img0383.jpg
image/img0384.jpg
image/img0385.jpg
image/img0386.jpg

Výchozí nastavení, 2019 - 2020

image/img0360.jpg

image/img0361.jpg
image/img0362.jpg

Kosmos, 2019 - 2020

image/img0359.jpg

Pro výstavu s tématem vesmír jsem vybral umělce různých generací od již nežijících přes starší až po poměrně nedávné absolventy uměleckých škol, kteří k tématu přistupují z různých úhlů pohledu, vnímají ho na základě rozdílných zkušeností a využívají rozmanité výrazové prostředky od malby, grafiky a objektu až k videu a instalaci. Vesmír je velmi inspirativní z různých důvodů. Nikdy nemůžeme beze zbytku poznat zákonitosti, kterými se řídí. Umělci k němu mohou přistupovat trochu jiným způsobem než vědci, mají odlišnou zkušenost a druh vzdělání. Vedle exaktního zkoumání jeho nekonečných dálek a souvislostí, které často nedokážeme odhalit, se řídí především intuicí. Ke klasikům, kteří se vesmírem zabývali, nesporně patří František Kupka, Vojtěch Preissig, Josef Šíma, Jiří Hejna nebo Václav Boštík. Důležitým tématem se stal pro Vladimíra Škodu, Rudolfa Sikoru, Jiřího Matouška, Zdenka Hůlu nebo Josefa Žáčka. Věnují se mu Vladimír Merta, Margita Titlová – Ylovsky, Daniel Hanzlík, Pavel Mrkus, Richard Loskot a Pavla Sceranková. Univerzum je nesporně jedním ze základních témat, která umělce odjakživa zajímají a k nimž v každé době přistupují jinak v závislosti na stupni vědeckého poznání, na současném vývoji výrazových prostředků i na stavu společnosti.

kurátor: Jiří Machalický

image/img0363.jpg
image/img0364.jpg

Atmosférické poruchy, 2019

image/img0003.png

Název Atmosférické poruchy odkazuje na jevy, kterým jsme v poslední době zejména v médiích skoro každodenně vystaveni. Počasí si v mírných podmínkách střední Evropy spojujeme spíš s ochočeným, domovským prostředím každodennosti. Je to pro nás většinou něco, co jsme doposud poklidně pozorovali za oknem, nebo na monitorech. Meteorologie má ovšem také svoji temnější podobu: planetární divadlo tekutých, plynných a prachových systémů, chaotický systém teplot, emisí, turbulencí, zpětných vazeb a bifurkací, neustálý děj chemických, elektromagnetických a termodynamických proudů. Jejich rozsah a důsledky jsou v lidském měřítku těžko představitelné a mohou se lehce stát pro člověka ohrožující. Vystavené práce se přímo i nepřímo dotýkají věku asymetrie, temné ekologie (Timothy Morton) a environmentální nejistoty. Naznačují fakticky i metaforicky něco, co se stalo, co se děje, případně to, co se stát může v blízké budoucnosti.

Výstava je realizována v rámci mezinárodní konference Murmurans Mundus: Sonic Ecology and Beyond pořádané Fakultou umění a Designu UJEP v Ústí nad Labem.

Kurátoři: Miloš Vojtěchovský, Martina Johnová

Za pravdu..., 2019

For the Truth..., 2019

image/img0357.jpg

Základní ideou projektu, který se koná v roce 650. výročí narození mistra Jana Husa a 30. výročí sametové revoluce, je vytvořit za pomoci vizuálního umění obraz prostředí, kde byl veden diskurz nad tématem pravdy v kontextu české historie. Toto prostředí se bude během výstavy díky performativním vstupům a intervencím architektů a umělců proměňovat a nabízet další možnosti interpretace někdy až zprofanovaného termínu „pravda“.

koncept: Milena Bartlová, Tomáš Pospiszyl, Filip Šenk, Dan Merta

This project is taking place on the presumed 650th anniversary of the birth of famed Czech church reformer Jan Hus, as well as the 30th anniversary of the Velvet Revolution. The basic idea is to offer a forum for debates on the subject of “truth” in the wider context of Czech history, and with the aid of various notable figures associated with the visual arts and architecture.

image/img0358.jpg

Festival m3 / Umění v prostoru, 2019

image/img0002.png

Smyslem Festivalu m3 / Umění v prostoru je na základě intervencí vybraných umělců ozvláštnit veřejný prostor metropole, zprostředkovat návštěvníkům i obyvatelům města kontakt s aktuálním uměním, konfrontovat je s ním a jeho prostřednictvím aktivně vytvářet nové teritoriální kontexty. V souvislosti s tím i nabourávání společenských a lokálních stereotypů a rozpoutání veřejné diskuse na konkrétní témata vztahující se k problematice.

Kurátoři: Tomáš Knoflíček a Libor Novotný

29.5.–30.9. 2019

image/img0287.jpg

Stín bodu, 2019

image/img0284.jpg

Společná výstava Stín bodu je exkurzem do krajiny časoprostorových anomálií a paradoxů vyplývajících ze vztahu objektu a jeho stínu, prostoru a jeho numerické reprezentace, časové osy a naší momentální situace na ní.

An excursion to the landscape of spatio-temporal anomalies and paradoxes arising from the relationship of the object and its shadow, space and its numerical representation, timeline and our current situation on it.

Kurátor: Petr Vaňous

image/img0334.jpg
image/img0335.jpg
image/img0336.jpg

What are you doing ?, 2018

image/img0002.gif

Trojici videí jsem vytvořil během pobytu v Keni. Jejich náměty vychází z průzkumu místních pravidel a reakcí na autentické situace. Zkoumají rozdíly, ale i porozumění v novém prostředí s odlišnou kulturní tradicí.

Ve videu Delete the File se na displeji iPhonu mixují sekvence krátkých příběhů. Jejich nelineární řazení je koordinováno cyklickým časem příboje mořských vln.
Intervence Nepatřičná pravidla je zamyšlením nad významem regulí a důsledků jejich uplatňování. Přenesená pravidla do odlišného typu prostředí přestávají hrát svoji roli a mohou se stát zbytečnými, až absurdními.
Video What are you doing poukazuje na odlišnost podmínek a pravidel při pořizování audiovizuálního záznamu ve veřejném prostoru a na změnu pozice pozorovatel – pozorovaný, sledovaný.

Kurátor: Petr Vaňous

image/img0330.jpg
image/img0331.jpg

Survival Rules, 2018

image/img0263.jpg

V rámci výstavy s názvem Pravidla přežití, jehož koncept byl vytvořen přímo pro Zonu Sztuki Aktualnej - Galeria Akademii Sztuki w Szczecinie, autoři představují video instalace inspirované jejich pobytem v Kilifi v Keni. Obě práce obsahují performativní prvky zakotvené v reálné situaci, která je charakteristická pro jejich místo původu a dále jsou rozvíjeny pomocí technologických prostředků. Základní situace představují konflikt různých skutečností, vyrůstajících z hlubokého kontrastu mezi každodenním životem v evropském a africkém světě. Daniel Hanzlík a Pavel Mrkus ve dvou samostatných dílech hledají společnou podporu otázek spojených s různými pohledy na tradiční a moderní druhy společenských pravidel.

Umělecké projekty vystavené Danielem Hanzlíkem a Pavlem Mrkusem v rámci výstavy Pravidla přežití v Zoně Sztuki Aktualnej - Galeria Akademii Sztuki w Szczecinie představují výsledek jejich tvůrčího pobytu na univerzitě Pwani University v Kilifi v Keni, který vykonali na jaře tohoto roku v rámci projektu Technologie zobrazování v komunikačních, uměleckých a společensko vědních oborech (TICASS), podpořeného výzkumem EU a inovačním programem Horizont 2020.

Kurátoři: Anna Sienkiewicz, Michal Koleček

Within the exhibition entitled Survival Rules, whose concept was developed directly for Zona Sztuki Aktualnej. Galeria Akademii Sztuki w Szczecinie, the authors present a pair of video installations inspired by their stay at Kilifi in Kenya. Both works contain the performative elements anchored in a real situation which is characteristic for their place of origin, which are further developed by working with technological means. The underlying situations represent a conflict of different realities that grow from a deep contrast between everyday life in the European and African world. Both, Daniel Hanzlík and Pavel Mrkus, in two individual works, are looking for a common endorsement of the issues associated with different perspectives of traditional and contemporary modes of societal rules.

The artistic projects exhibited by Daniel Hanzlík and Pavel Mrkus as part of the Survival Rules exhibition in Zona Sztuki Aktualnej. Galeria Akademii Sztuki w Szczecinie represent the result of their creative stay at Pwani University College, Kilifi, Kenya, which was held this spring as part of the Technologies of Imaging in Communication, Art, and Social Sciences Project (TICASS) supported by the EU Research and Innovation Program Horizon 2020.

Curators: Anna Sienkiewicz, Michal Koleček

image/img0264.jpg
image/img0265.jpg
image/img0266.jpg

Seeing Time, 2018

image/img0014.jpg

Výstavní projekt Daniela Hanzlíka (1970) a Pavla Mrkuse (1970) představuje soubor prací, jejichž východiska jsou založena na polaritě fyzického a virtuálního ve vztahu k vnímání času a časových procesů. Na jedné straně vychází projekt z principů známých fyzikálních zákonitostí, podle kterých se orientujeme ve světě. Na straně druhé reflektuje fiktivní svět virtuálních datových prostředí, která ve stále větší míře ovlivňují naše vnímání, prožívání a rozhodování. Tato bipolarita v současném světě splývá v jeden celek a vytváří novou iluzi reality. Díla jsou vytvořena převážně kombinací objektů, projekcí a prostorových instalací. Využívají uzavřené audiovizuální formáty, ale i principy vizualizace dat v reálném čase a interaktivitu. Výstava se člení do prostorových segmentů, na samostatné a společné realizace. Zároveň ale zachovává vzájemnou prostupnost. Ve výsledku je prostředí výstavy sjednoceným rámcem pro zpřítomnění času prostřednictvím zrakového smyslu. Projekt neotevírá pouze otázku, jak vidět čas, ale jak vidět různé časové formáty, ty přirozené i ty simulované. Překládání času do analogických formátů vizuální imitace má svůj základní či zakládající kulturní a civilizační smysl. Je tu skryto cosi podstatného, co projekt VIDĚT ČAS zpřítomňuje, a nač odkazuje, ať už tyto odkazy směřují do minulosti, přítomnosti či budoucnosti.

Kurátoři: Veronika Marešová, Petr Vaňous

Daniel Hanzlík (1970) and Pavel Mrkus (1970) present a set of works inspired by the duality of the physical vs. virtual perception of time and temporal processes. Their exhibition works with the familiar physical laws by which we orient ourselves in the world, but at the same time it reflects the fictional world of virtual data environments that increasingly influence our perceptions, experiences and decision-making. These two aspects of our bi-polar world merge into one to create a new illusion of reality. The exhibitred works are created primarily by combining objects, projections and spatial installations. The artists also make use of audiovisual formats, interactivity or real-time data visualisation. The exhibition is divided into various sections (installations, solo works and collaborative realizations), although the various rooms remain visually connected. As a result, the exhibition space becomes a unifying element for presenting time through the visual senses. Seeing Time not only asks how we see time but also how we see different time formats – natural as well as simulated. Translating time into analogous formats of visual imitation is of fundamental and foundational meaning for culture and civilisation. The exhibition gives physical expression to something essential, and makes references to the past, present and future.

Curators: Veronika Marešová, Petr Vaňous

Zaostřeno na neurčito, 2017

image/img0292.jpg

Tématem výstavy bude vztah neurčita k nadosobnímu řádu a digitálnímu obrazu, ke zrakové zkušenosti, považované za odvěkého zprostředkovatele poznání, a k nedohlednu, které vyjevuje jednu z možností jeho projevení. Výstava vychází z dialogu smyslového a post-smyslového přístupu, z trhliny, rozprostírající se mezi metafyzickým rázem osobní výpovědi, uchovávající si stále poměr blízkosti a dálky, a strojově rozmnožitelným projevem, v němž se pomíjivá zkušenost mění v objektivizovaná data nesoucí zakódované informace. Podíl neurčita zasáhl i do práce autorů, u nichž se nejméně očekává, kteří se naopak k němu radikálně vymezovali jako vůči oblasti, již by chtěli co nejvíce vyloučit, avšak ze spojení s ní vyrůstá napětí jejich přístupů.

Kurátor: Karel Srp

image/img0296.jpg

Inner Image, 2017

image/img0297.jpg

The aim of the Inner Image. Appearing / disappearing images exhibition is to present the complex structure of artistic reflection which is often concerned with issues of truth in the artwork and its relation to the real world. In their work, artists draw a boundary between the image of reality and its internal reflection.

Curated by: František Kowolowski

image/img0305.jpg

Stavy mysli / Za obrazem, 2017

image/img0301.jpg

Již třetí rok běží stálá expozice GASK „Stavy mysli / Za obrazem“, jedinečně koncipována sbírková prezentace, která v roce 2015 vyhrála prestižní národní cenu Gloria musaealis. Od začátku prosince letošního roku se expozice představí v zcela aktualizované podobě. Vedle řady obměn sbírkových děl bude expozice obohacena novými dlouhodobými zápůjčkami a nově vybranými aforismy k jednotlivým okruhům. Půjde také o tzv. „intervence“, neboli dílčí průniky tvorby současných umělců, které budou reflektovat konkrétní tematické okruhy jinak, než cestou „klasické“ sochy či závěsného obrazu. Jde například o prostorovou instalaci či elektronická média, tvůrčí prostředky bytostně spjaté s dnešní tvůrčí citlivostí.

Kurátoři: Richard Drury, Veronika Marešová

image/img0303.jpg
image/img0304.jpg

Atlas, 2017

image/img0114.jpg

Základní rozvrh a koncepční půdorys výstavy Daniela Hanzlíka je určen prověřováním fyzikálních principů a zákonitostí. Nejedná se však o logický procesuální postup tzv. falzifikace hypotézy. Tento postup není nutný, protože principy a zákonitosti, z kterých autor vychází, jsou již v rámci příslušného vědního oboru prověřeny a potvrzeny. Oč se tedy jedná? Především o přenos postupů této „falzifikace“ do oblasti vizuální kultury, a to ještě v rozšířeném poli, do kterého vstupuje vztah prostoru a zvuku. Známý princip (zde např. gravitace) je tu autorem přeložen do jazyka objektu (zvukový a kinetický), obrazu a kresby. Aby tento jazyk mohl být naplněn ve svých výstupech, muselo dojít k rozehrání fyzikálního principu na bázi modelové situace.

Kurátorská spolupráce: Petr Vaňous

image/img0298.jpg
image/img0299.jpg
image/img0300.jpg

Absolute Beginners, 2017

image/img0293.jpg

Skupinová výstava Absolute Beginners přináší smělou, ale zároveň konejšivou vizi o genezi obrazivé tvorby a její cestě napříč časem, prosté dynamických změn, náhlých, nečekaných zvratů i přespříliš překotného vývoje. Prostřednictvím poněkud spekulativní konfrontace dvou nejvzdálenějších bodů na časové ose dějin umění se dvojice příležitostných kurátorů, vydrážděných špatně pochopenými frázemi z populárně-naučné literatury, pokouší akcentovat formální i obsahové konstanty a zpochybnit tak vžité představy o lineární a víceméně neomylné progresi výtvarného umění od primitivního směrem k vyspělému, od nižšího směrem k vyššímu, či chcete-li – od instinktivního a intuitivního směrem k duchaplnému a racionálnímu. Můžeme se vůbec na podstatu historického vývoje dívat jinak, než jako na posloupnost, kdy první krok určuje druhý, oba tyto kroky pak určují třetí a to vše vede nevyhnutelně tam, kde jsme teď? Neříkáme tím zároveň něco o své neochotě vidět sami sebe jinak, než jako vrchol a pomyslný cíl všech těchto procesů? Podobné otázky se autoři výstavy pokouší formulovat na subjektivně sestaveném vzorku 22 českých umělců mladší generace, na poli projevů, které převážně nazýváme obrazem.

Koncepce výstavy: Jaromír Novotný & Pavel Švec

The group exhibition Absolute Beginners brings a daring, yet comforting vision on the genesis of visual art and its journey across the ages free from dynamic changes, sudden unexpected twists or excessively turbulent development. By means of a somewhat speculative confrontation of the two furthermost points on the time line of the history of art, a couple of occasional curators, irritated by incorrectly understood phrases from popular science books, attempt to accentuate the formal as well as content-related constants and cast doubt upon the commonly accepted notion about the linear and more or less unerring progression of visual arts from the primitive towards the advanced, from the lower towards the higher or, in other words, from the instinctive and intuitive towards the intelligent and rational. Is it at all possible to see the essence of the historical development in any other way than as a progression in which the first step determines the second one and both these steps together then determine the third one? A progression which inevitably leads to the point in time where we are right now? Does not such a conception of development state something about our unwillingness to see ourselves as anything other than the peak and notional goal of all these processes? The presenters of the exhibition attempt to formulate similar questions on a subjectively compiled sample of 22 Czech artists of a younger generation active in the field of artistic expression which we predominantly call a picture.

Curated by: Jaromír Novotný & Pavel Švec

image/img0294.jpg
image/img0295.jpg

Landscape, 2016

image/img0302.jpg

Výstavní projekt „Landscape“ vychází z předpokladu, že každý autor se s krajinou v jistých okamžicích své tvorby střetává. Pokouší se ji například věrně zpodobnit, či se pro něj stává spíše procesem a matérií, zachycuje její impresi. Nebo odkazuje k její historické a mytologické povaze a zabývá se krajinou jako pamětí, přičemž mnohdy reaguje na její posvátný rozměr. S krajinou je také manipulováno za účelem vytvoření nové, promyšlené přírody; v neposlední řadě se krajina rovněž stává samotným místem tvorby.

Kurátorská spolupráce: Monika Čejková

The idea for the exhibition project “Landscape” begins from the assumption that each artist must grapple with landscape at certain moments in the creative process. The artist attempts, for example, to faithfully render the landscape, or the landscape becoming, rather, a material and a process, capturing the impressions of the landscape. Otherwise the artist refers to its historical, mythological character and reviews landscape as memory, during which the artist very often responds to its sacred dimension. Landscape is also manipulated for the purpose of creating a coherent, new kind of nature; last but not least, landscape itself also becomes a location for creativity.

Curatorial Collaboration: Monika Čejková

image/img0307.jpg

Stay Tuned, 2016

image/img0289.jpg

Projekce televizního kontrolního obrazce je v aktivním modu nastavení, synchronně reaguje na změny světelných podmínek v přirozeném prostředí. Site-specific instalace poukazuje na souvislosti vzájemné koexistence obrazů reálného a mediálního světa a jejich fixaci v prostoru a čase. Stejně tak, jako se proměňují procesy přirozeného světa, média reflektují tyto události v dynamické obrazy každodenní reality.

Kurátorská spolupráce: Jan Vítek

image/img0306.jpg

Exakta, 2015

image/img0310.jpg

V umění je odjakživa důležité exaktní uvažování, které se zabývá vztahem mezi obsahem a formou, případně jen formou, která se sama stává obsahem. V umělecké tvorbě ovšem působí jiné zákonitosti než v přírodních vědách, i když jejich objevů může samozřejmě využít. Není však přesným přemýšlením natolik spoutaná, může ho doplnit intuicí a působením citů. Ve výstavním projektu jde o propojení starší, střední i mladší generace, o souvislosti mezi různými metodami, které spolu mohou být v souladu i kontrastu. Exaktní přístupy se samozřejmě rozvíjejí v ještě mnohem delším období, než může tato výstava obsáhnout. Zaznamenáme je již u představitelů avantgardy první poloviny minulého století. Potom se geometrické tendence rozvíjejí od šedesátých let až do současnosti. Každá generace volí jiné výrazové prostředky, její názor vychází z odlišných hodnot. Přesto lze sledovat zřetelné vztahy a návaznosti. Snažil jsem se vybrat osobnosti, jejichž projev dává jasný obrázek o vývoji exaktně cítěné tvorby v posledních dvou desetiletích. Vedle známých umělců jsem zařadil i mladé, ještě ne tak známé autory, kteří přinášejí nové pohledy. Koncepce je výsledkem déle trvajícího sledování zmíněných tendencí se zřetelem na experimentální charakter prostoru Galerie NoD.

Kurátor: Jiří Machalický

In art, an important part has always been played by the kind of exact reasoning that is concerned with the relationship between content and form, or sometimes with form alone which in its turn transforms itself into content. At the same time, the general rules governing art are different from those applicable to the natural sciences – even though, of course, certain discoveries made by the latter can indeed be taken avail of in art. Art, however, is not as strictly bound by the principles of exact reasoning: rather, it is free to complement it by intuition and emotional input. In the present exhibition project, the central aim is to bring together the endeavours of the older, middle and younger generations of artists, pointing to correlations between the various methods, whether they may appear to be in mutual harmony or contrast. Exact approaches have naturally evolved across a much longer time-span than can be charted by this show. They were already present in the works of the avant-garde movements active in the first half of the 20th century. Thereafter, geometrical tendencies have continued to develop since the 1960s to this day. Each new generation chooses a different repertoire of means of expression, the outlook of each is based on a different set of values. That notwithstanding, there has doubtless existed a distinct line dotted with distinct cases of affinity and continuity. Here, I strove to pick for the exhibition artists whose distinctive idioms are illustrative enough of the evolution of exact reasoning-oriented approaches over the last two decades. Alongside well established names, I have placed several young, still not so well known artists who bring into the process certain novel aspects. The show´s concept is the result of a long-term observation of the tendencies in question, with special regard to the experimental attribute of Galerie NoD´s Roxy Space.

Curator: Jiří Machalický

Ze středu ven, 2015

image/img0308.jpg

Výstava hledá odpovědi na řadu otázek spojených s procesem decentralizace české umělecké scény a rozvojem nových uměleckých center. Výstava mapuje vývoj regionálních uměleckých scén v časovém rozmezí 1980–2010. Zvolena byla tato centra: České Budějovice, Hradec Králové, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín. Na výstavě je představena tvorba třiceti tří umělců.

Kurátoři: Michal Koleček, Ladislav Daněk

Rekurze 1.618, 2014

image/img0311.jpg

Jeden z rozdílu mezi filmem a videoartem je prezentace. Pro bežného diváka je film zážitek v rámci kolektivu obecenstva jednoho predstavení kina s daným zacátkem a koncem, zatímco videoart je vetšinou zážitek spojený s návštevou galerie, kde umelecké dílo beží nepřetržitě ve smyčce a divák jako jedinec má volbu sledovat prezentaci tak dlouho, jak se mu zlíbí. Opakované sledování muže vést k pocitu REKURZE a v případě vstřícného zájmu dobré umělecké dílo začne záhy odhalovat své kouzlo, ne nepodobným způsobem opakování slavné Fibonacciho řady také záhy dosáhne poměrně přesné aproximace odhalující uspokojující proporce magického Zlatého řezu: čísla 1,618...

Kurátoři: Jan Mladovský, Matthew Noel-Tod, Jan Stolín

One of the diferences between film and video art is that of presentation. Film is generally a collective audience experience of one performance screening with set beginning and end, while video art is mostly one-to-one experience in the context of an art gallery where the piece of video art runs continuously in a loop and the viewer can watch the presentation as long as he/she wants. The repeated viewing can give rise to sense of RECURSION and in the case of sympathetic viewing it does not take long before a good work of art begins to reveal its magic, not unlike the repetition of the famous Fibonacci sequence, which does not take long before it reaches the rather exactaproxi mation of satisfying proportions of the magic Golden Ratio number 1.618…

Curator: Jan Mladovský, Matthew Noel-Tod, Jan Stolín

Anomálie, 2014

image/img0312.jpg

Světelné a akustické jevy, pozorované v přirozeném prostředí, mutují do nepravidelných konfigurací obrazových a zvukových rezonancí. Parametry známé reality se odchylují od zažitých pravidel a vybočují z rozsahu běžných hodnot. Čtyři prostorové instalace společně tvoří jedno environmentální dílo.

Kurátorská spolupráce: Jan Stolín

Vedlejší efekt, 2014

image/img0314.jpg

Už delší dobu se autor zabývá významem pojmu absence ve vztahu k uměleckému dílu. Toto téma rozpracovává také v aktuálním projektu nazvaném Vedlejší efekt. Pro broumovský klášter připravil Daniel Hanzlík audiovizuální instalaci, jejíž parametry jsou dány reálnou podobou výstavního prostoru. Do prostředí softwaru je tu převeden skutečný rozměr galerie stanovující limity pro virtuální objekt, jemuž jsou přiřazeny fyzikální vlastnosti. Na základě parametrů gravitace, hmotnosti objektu a rozměru prostředí je tento „virtuální objekt“ uveden do dynamického pohybu, který se vyznačuje nepravidelnými trajektoriemi danými výpočtem programu. Na ploše projekce vidíme pouze vržený stín, který nám udává aktuální pozici objektu v rámci prostoru, stejně tak, jako slyšíme akustický signál, který reaguje na jeho momentální orientaci v prostoru. Obraz a zvuk jsou synchronní. Svoji přítomnost dokládá „virtuální objekt“ pouze vedlejšími efekty, jakými jsou vržený stín, nebo zvukový signál. Jsme vystaveni situaci, kdy hlavní motiv našeho zájmu se pohybuje „mimo formát“.

Kurátor: Petr Vaňous

Editions of Light, 2014

image/img0315.jpg

Audiovizuální výstava Editions of Light, která se koná v rámci letošního Lunchmeat festivalu představí vybrané české umělce pracující dlouhodobě s médiem světla. Prostor galerie, obvykle prozářený slunečním svitem, se na necelý týden promění v laboratoř projektovaného světla, modifikovaného uměleckým záměrem pozvaných umělců. Přehlídka má prezentovat různá spektra, ve kterých světlo figuruje jako tvůrčí prvek uměleckého díla. Iluze, deformace, figurativnost, invazivnost ale i stud. Vlastnosti světla, které potkáváme v galerijním prostoru, mají široký funkční rámec a Lunchmeat label se rozhodl, že tyto vlastnosti začne poodkrývat soustavnou výstavní činností, v níž Editions of Light značí startovní linii.

Kurátor: Marie Vítková

Nulla Dies Sine Linea, 2014

image/img0001.png

Výstava Nulla Dies Sine Linea je součástí projektu, který mapuje pozici média kresby na současné české výtvarné scéně. Výstava prezentuje práce jednadvaceti mladých českých výtvarných umělců a umělkyň, kteří pracují s kresbou v rámci svého postkonceptuálního uvažování.

Kurátoři: Eva Mráziková a Lenka Sýkorová