Daniel Hanzlík

Narozen v roce 1970 v Teplicích.
Žije a pracuje v Praze a severních Čechách.

Ve své tvorbě se orientuje na různá média a jejich průniky – věnuje se audiovizuálním projektům spojeným s malbou, kresbou, fotografií, digitálním obrazem a zvukem nebo site-specific instalacím. Téma práce vychází ze vztahu fyzického rozměru reality a fiktivního světa virtuálních datových prostředí, které ovlivňují naše vnímání, prožívání a rozhodování.

V současné době vede společně s Pavlem Mrkusem ateliér Time-Based Media na katedře Elektronického obrazu Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Born 1970 in Teplice.
Lives and works in Prague and northern Bohemia.

In his work he focuses on different media and their intersections - dedicated to audiovisual projects connected with paintings, drawings, photographs, digital images and sounds or site-specific installations. The topic of the thesis is based on the relation between the physical dimension of reality and the imaginary environment of virtual data that influence our perception, experiencing and decision making.

Currently teaches together with Pavel Mrkus in the Time-Based Media Studio at Faculty of Art and Design, J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem.

Kontakt

dan.hanzlik@seznam.cz
www.danielhanzlik.cz

Contact

dan.hanzlik@seznam.cz
www.danielhanzlik.cz

Studia

1989–1995 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, atelier prof. V. Kopeckého

1984–1988 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném Brodě

Education

1989–1995 Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, atelier prof. V. Kopecký

1984–1988 Secondary School of Applied Glassmaking in Železný Brod

Samostatné výstavy - výběr

2023 Četba vlny, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava

2021 Ve světle geometrie, Galerie Artefin, Měšice ( s J. Matějů)
Dvojice, kostel sv. Maří Magdaleny, Muzeum v přírodě Zubrnice

2020 Kontinuální přechody, Galerie Kabinet T., Zlín
Na okrajích intervalů, Galerie Dům, Broumov

2019 Výchozí nastavení, 8gallery, Praha
Stín bodu, The White Room, Pragovka, Praha (s J. Prokešem)

2018 What Are You Doing?, Galerie Vyšehrad, Praha
Survival Rules, Zona Sztuki Aktualnej – Galeria Akademii Sztuki w Szczecinie, Polsko (s P. Mrkusem)
Vidět čas, GASK – Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora (s P. Mrkusem)

2017 Atlas, Hauch Gallery, Praha

2016 Stay Tuned, Galerie Buňka, Ústí nad Labem

2014 Anomálie, Cube × Cube Gallery, Kryštofovo Údolí
Vedlejší efekt, Galerie Dům, Broumov

2013 Zdroje signálů, Palác Colloredo-Mansfeld, Galerie hlavního města Prahy, Praha

2012 Datascape, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem

2011 Geodesic, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk, Polsko

2009 In that Place, Galerie Avoid, Praha

2008 Respect of Privacy, Galerie Vernon projekt, Praha

2007 F.A.Q., Dresdner Kunstverein, Dresden, Německo (s P. Mrkusem)
Zahrada, Galerie die Aktualität des Schönen, Liberec

2005 Shift, Synagoga, Galéria Jána Koniarka, Trnava, Slovensko (s P. Mrkusem)
Prostor pro jedno dílo, Pražákův palác, Moravská galerie, Brno

2004 City Light, Galerie VŠUP, Praha
Non-Electric Picture, Dům umění, České Budějovice

2003 City Light, Galerie Jaroslava Krále, Dům umění města Brna, Brno
Inscape, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem

2002 Zářiče, Galerie Malá Špálovka, Praha

1998 Pomyslný střed, Galerie die Aktualität des Schönen, Liberec
Zdánlivý pohyb, Project Starter & Sorter, Galerie Detail Art, Praha
Černý posuv, Galerie U dobrého pastýře, Brno

1997 Mýtus o hvězdě, Regionální muzeum, Teplice

Solo Exhibitions – Selection

2023 Reading the Wave, Exhibition Hall Sokolská 26, Ostrava

2021 In the Light of Geometry, Artefin Gallery, Měšice ( with J. Matějů)
Pairs, Church of St. Mary Magdalene, Museum in Nature Zubrnice

2020 Continual Transitions, Kabinet T. Gallery, Zlín
At the Edges of the Intervals, Dům Gallery, Broumov

2019 Default Settings, 8gallery, Prague
Shadow of the Point, The White Room, Pragovka Gallery, Prague (with J. Prokeš)

2018 What Are You Doing?, Vyšehrad Gallery, Prague
Survival Rules, Zona Sztuki Aktualnej - Galeria Akademii Sztuki, Szczecin, Poland (with P. Mrkus)
Seeing Time, GASK – Gallery of the Central Bohemian Region, Kutná Hora (with P. Mrkus)

2017 Atlas, Hauch Gallery, Prague

2016 Stay Tuned, Buňka Gallery, Ústí nad Labem

2014 Anomalies, Cube × Cube Gallery, Kryštofovo Údolí
Side Effect, Dům Gallery, Broumov

2013 Sources of Signals, Colloredo-Mansfeld Palace, Prague City Gallery, Prague

2012 Datascape, Emil Filla Gallery, Ústí nad Labem

2011 Geodesic, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańsk, Poland

2009 In that Place, Avoid Gallery, Prague

2008 Respect of Privacy, Vernon Projekt Gallery, Prague

2007 F.A.Q., Dresdner Kunstverein, Dresden, Germany (with P. Mrkus)
Garden, Die Aktualität des Schönen, Liberec

2005 Shift, Synagogue, Ján Koniarek Gallery, Trnava, Slovakia (with P. Mrkus)
Space for a Single Artwork, Pražák Palace, Moravian Gallery, Brno

2004 City Light, Gallery of the Academy of Arts, Architecture and Design, Prague
Non-Electric Picture, House of Art, České Budějovice

2003 City Light, Jaroslav Král Gallery, Brno House of Arts, Brno
Inscape, Emil Filla Gallery, Ústí nad Labem

2002 Emitters, Malá Špálovka Gallery, Prague

1998 Imaginary Center, Die Aktualität des Schönen Gallery, Liberec
Apparent Movement, Project Starter & Sorter, Detail Gallery, Prague
Black Shift, U Dobrého pastýře Gallery, Brno

1997 Myth of a Star, Regional Museum, Teplice

Účast na výstavách - výběr

2023 Excel, Pragovka Gallery, Praha
Volume, Centrum současného umění EPO1, Trutnov
Power Post Station, Centrum současného umění EPO1, Trutnov

2021 Narušená rovnováha Revisited, Dům umění, Ústí nad Labem
Zasaženi bouří a klidem (škola Vladimíra Kopeckého 1990-2008), Museum skla Portheimka, Praha
Desítka, 8gallery, Praha
Mezipaměť, Galerie Rudolfinum, Praha
Virtual Worlds Now, Kibla Portal, Maribor, Slovinsko
Ko-laborace, Pragovka Gallery, Praha

2020 Vize obrazu, Dům umění, Ústí nad Labem

2019 Kosmos, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy
Atmosférické poruchy, Galerie Hraničář, Ústí nad Labem
Za pravdu..., Lapidárium Betlémské kaple, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
Možné je nutné - Benátské bienále, Benátky nad Jizerou
Festival m3 - Umění v prostoru, Praha

2017 Zaostřeno na neurčito, Topičův salon, Praha
Inner Image – Appearing / Disappearing Images, Galeria Arsenale, Bialystok, Polsko
Stavy mysli / Za obrazem – obměny a intervence, Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
Absolute Beginners, Galerie Svit, Praha
Tvary myšlenek, Dům umění, Ústí nad Labem

2016 Landscape, Hauch Gallery, Praha
Vesmír, Galerie NoD, Praha
Orbis Pictus Play Zlín, Krajská galerie výtvarného umění, Zlín

2015 Exakta, Galerie NoD, Praha
Ouverture I., Hauch Gallery, Praha
Ze středu ven – umění regionů 1985–2010, Kunsthalle, Hala umenia, Košice, Slovensko

2014 Rekurze 1.618 – video versus film, Oblastní galerie Liberec
Editions of Light, The Chemistry Gallery, Praha
Ze středu ven – umění regionů 1985–2010, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň
Nulla Dies Sine Linea, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem

2013 Doteky hudby, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice
Velké ticho, Galerie moderního umění, Hradec Králové

2012 Film v súčasnom umení, Nitra Gallery, Nitra, Slovensko
Paralelní historie, Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora

2011 Česká malba generace 90. let, Dům umění města Brna, Brno
Fundamenty & Sedimenty, Galerie hlavního města Prahy, Praha
Paralelní historie, Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice
Rhytmic Exercises, BWA Sokol Gallery, Nowy Sacz, Polsko

2010 Scope Basel Artshow, Basel, Švícarsko
Akce Zet, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
Formate der Transformation 89–09, Museum auf Abruf – MUSA, Vienna, Rakousko

2009 Formáty transformace, Dům pánů z Kunštátu, Brno
Černobílé zlaté město 09, Topičův salon, Praha
Labyrint světla, Ekotechnické muzeum, Praha
Arte Fiera, Bologna, Itálie

2008 Světla měst a noční chodci, Galerie moderního umění, Hradec Králové

2007 Prostor pro intuici, Dům U Zlatého prstenu, Galerie hlavního města Prahy, Praha

2005 IV. Nový zlínský salon, Dům umění, Zlín

2004 Paralelní promítání, Dům umění v Opavě, Galerie Šternberk

2003 Ejhle Světlo, Moravská galerie, Brno
Perfect Tense / Malba dnes, Jízdárna Pražského hradu, Praha

2002 Monochromie, České muzeum výtvarných umění, Praha
IV. Bienále mladého umění Zvon 2002, Dům U Kamenného zvonu, GHMP, Praha
Hot Destination / Marginal Destiny, Hipermarket Mediator, Srebreno, Chorvatsko

2001 Možná sdělení, Moravská galerie, Brno
15th International Exhibition of Drawings, Modern Gallery in Rijeka, Chorvatsko

2000 Nejasná evidence, Dům umění, České Budějovice
II. Zlínský salon mladých, Státní galerie, Zlín
Via 2000. Galerie Via Art, Praha
Alfa 2000 Omega, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem

1999 Klub konkrétistů, Slovenská národní galerie, Bratislava, Slovensko

1998 Pohyb kolem středu, Dům umění města Brna, Brno

1997 O počátku, Kláštěr Plasy
I. Zlínský salon mladých, Státní galerie, Zlín

1995 Nová jména, Galerie V. Špály , Praha

Group Exhibitions - Selection

2023 Excel, Pragovka Gallery, Prague
Volume, EPO1 Centre for contemporary art, Trutnov
Power Post Station, EPO1 Centre for contemporary art, Trutnov

2021 Disturbed Balance Revisited, House of Art, Ústí nad Labem
Struck by Storm and Serenity (School of Vladimír Kopecký 1990-2008), Museum of Contemporary Glass Art Portheimka, Prague
The Ten, 8Gallery, Prague
Cache, Rudolfinum Gallery, Prague
Virtual Worlds Now, Kibla Portal, Maribor, Slovenia
Ko-laborace, Pragovka Gallery, Prague

2020 Vision of Image, House of Arts, Ústí nad Labem

2019 Cosmos, Gallery At the White Unicorn, Klatovy
Atmospheric Disturbances, Hraničář Gallery, Ústí nad Labem
For the Truth..., Lapidary of the Bethlem Chapel, Prague
The Possible is Necessary - First Benátky Biennale, Benátky nad Jizerou
Festival m3 - Art in Space, Prague

2017 Focused on Uncertainty, Topič Salon, Prague
Inner Image – Appearing / Disappearing Images, Arsenale Gallery, Bialystok, Poland
States of Mind / Beyond the Image – Interventions and Innovations, Gallery of the Central Bohemian Region, Kutná Hora
Absolute Beginners, Svit Gallery, Prague
The Shape of Ideas, House of Arts, Ústí nad Labem

2016 Landscape, Hauch Gallery, Prague
Space, NoD Gallery, Prague
Orbis Pictus Play Zlín, Regional Gallery of Fine Art, Zlín

2015 Exakta, NoD Gallery, Prague
Overture I, Hauch Gallery, Prague
Out from the Centre – Art of the Regions 1985–2010, Kunsthalle, Košice, Slovakia

2014 Recursion 1.618 – Video Versus Film, Liberec Regional Gallery, Liberec
Editions of Light, The Chemistry Gallery, Prague
Out from the Centre – Art of the Regions 1985–2010, West Bohemian Gallery in Pilsen, Pilsen
Nulla Dies Sine Linea, Emil Filla Gallery, Ústí nad Labem

2013 Touches of Music, North Bohemian Gallery of Fine Art, Litoměřice
A Great Silence, Gallery of Modern Art, Hradec Králové

2012 Film in Contemporary Art, Nitra Gallery, Nitra, Slovakia
Parallel Histories, Gallery of the Central Bohemian Region, Kutná Hora

2011 Czech Painting of the ’90s Generation, Brno House of Arts, Brno
Fundaments & Sediments, Prague City Gallery, Prague
Parallel Histories, North Bohemian Gallery of Fine Art, Litoměřice
Rhythmic Exercises, BWA Sokol Gallery, Nowy Sacz, Poland

2010 Scope Basel Artshow, Basel, Switzerland
Akce Zet, Emil Filla Gallery, Ústí nad Labem
Formate der Transformation 89–09, Museum auf Abruf – MUSA, Vienna, Austria

2009 Formats of Transformation, House of the Lords of Kunštát, Brno
Black-and-White Golden town 09, Topič Salon, Prague
Labyrinth of Light, Ecotechnical Museum, Prague
Arte Fiera, Bologna, Italy

2008 The Light of Towns and Night Walkers, Gallery of Modern Art, Hradec Králové

2007 Space for Intuition, House at the Golden Ring, Prague City Gallery, Prague

2005 4th New Zlín Salon, House of Arts, Zlín

2004 Parallel Screenings, Opava House of Arts, Šternberk Gallery

2003 Look Light. The Moravian Gallery, Brno
Perfect Tense / Painting Today, Prague Castle Riding Hall, Prague

2002 Monochromes, Czech Museum of Fine Arts, Prague
4th “Zvon” Biennial of Young Art, House at the Stone Bell, Prague City Gallery, Prague
Hot Destination / Marginal Destiny, Hipermarket Mediator, Srebreno, Croatia

2001 Possible Messages, Moravian Gallery, Brno
15th International Exhibition of Drawings, Modern Gallery in Rijeka, Croatia

2000 Unclear Evidence, House of Art, České Budějovice
2nd Zlín Salon of Young Artists, State Gallery, Zlín
Via 2000. Via Art Gallery, Prague
Alfa 2000 Omega, Gallery of Modern Art, Roudnice nad Labem

1999 KK. Slovak National Gallery, Bratislava, Slovakia

1998 Movement Around the Centre. The Brno House of Arts, Brno, Czech Republic

1997 Near the Beginning. Plasy Monastery, Plasy
1st Zlín Youth Salon, Regional Gallery of Fine Arts, Zlín

1995 New Names, Václav Špála Gallery, Prague